Inwestycja w obligacje?

Istnieje wiele możliwości inwestowania kapitału. Jednym z rozwiązań może być inwestycja w obligacje. Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (właściciela obligacji), co zobowiązuje go do spełnienia określonego świadczenia względem właściciela obligacji. Z uwagi na to, że Skarb Państwa występuje w tej relacji jako dłużnik, gwarantuje ponadto wykup obligacji od wierzycieli oraz wypłacenie należnych odsetek. W tej transakcji odpowiada całym majątkiem, co czyni obligacje najbezpieczniejszą inwestycją oraz lokatą oszczędności.


Wyróżnić można obligacje oszczędnościowe oferowane osobom fizycznym oraz obligacje komunalne, które są przeznaczone dla inwestorów. Oprócz Skarbu Państwa emitentem obligacji mogą być banki hipoteczne, emitujące papiery wartościowe w formie hipotecznych oraz publicznych listów zastawnych.

Obligacje komunalne
Jednostki samorządu terytorialnego emitują obligacje komunalne, zwane również municypalnymi. Emitowane w postaci papierów wartościowych obligacje te są bardzo atrakcyjnym sposobem lokowania kapitału. Ich atrakcyjność odczuwają inwestorzy oraz społeczeństwo i gospodarka.
Inwestycje, papiery wartościowe
Dla inwestorów są one atrakcyjne, ponieważ emitent – samorząd terytorialny jest godny zaufania, a naliczone odsetki są zwolnione od podatku (ważne informacje: tutaj. Społeczeństwo oraz podmioty gospodarcze mogą odnieść korzyści z obligacji komunalnych dzięki możliwości pozyskania środków finansowych na realizację różnych inwestycji, w tym budowę mostów i dróg oraz wydatki publiczne związane z oświatą, służbą zdrowia lub armią.

Plusy i minusy obligacji komunalnych
Na obligacjach trudniej zarobić niż na aukcjach, ale zapewniają one ochronę przed inflacją i są gwarancją dodatkowego zysku. Skala oprocentowania niektórych obligacji pozwala zarobić powyżej 15% rocznie. Zysk przynoszą nie tylko odsetki, ale możliwość sprzedania obligacji. Obligacje notowane na giełdzie można sprzedać okazyjnie po lepszych cenach. Możliwość ustalenia terminu wypłacania odsetek to zapewnienie wierzycielowi dodatkowej gotówki w najtrudniejszym okresie finansowym. Jest to również korzystne dla emitenta, ponieważ może zaplanować sprzedaż obligacji komunalnych, wtedy gdy spodziewa się zwiększonych wydatków na inwestycje. Kupno oraz sprzedaż obligacji prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Do niego należy ponadto prowadzenie rachunku nabytych papierów wartościowych. Jeżeli szukasz także rzetelnych informacji o obligacjach korporacyjnych, odwiedźBanki hipoteczne
Banki hipoteczne to banki, udzielające kredytów hipotecznych. Są to dłużne papiery wartościowe, których emisariuszami mogą być jedynie banki hipoteczne. Ten rodzaj kredytów udzielany jest na cele budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego. Banki hipoteczne uzyskują środki finansowe na swoją działalność wypuszczając listy zastawne oraz obligacje, przyjmując lokaty terminowe, zaciągając kredyty. Hipoteczne oraz publiczne listy zastawne uważane są za papiery wartościowe o dużym poziomie bezpieczeństwa. Za jego zapewnienie odpowiada powiernik wybrany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
inwestycje
Powiernik nadzoruje i kontroluje banki hipoteczne pod względem terminowości wypłat roszczeń wierzycielom (z tytułu nabytych papierów wartościowych). Kredyty hipoteczne cieszą się dużą popularnością wśród funduszy emerytalnych, inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych i banków. Zainwestowane w ten sposób środki finansowe można odzyskać wraz z odsetkami po 5-7 latach. W trakcie tego okresu pieniądze są zamrożone, można jednak odsprzedać listy zastawne na rynku wtórnym przed upływem okresu zapadalności. Oferta banków hipotecznych jest zróżnicowana. Różnice dotyczą: wymagań dotyczących żródeł dochodów kredytobiorcy, dopuszczenia wzięcia kredytu w innej walucie, okresu kredytowania, dopuszczalnego wieku kredytobiorcy, możliwości wcześniejszej spłaty kredytu. Podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, warto wziąć pod uwagę wszystkie aspekty.
18/07/12, 03:27:02