Sprawdzone system oceny podwładnych

Dobrze dobrany personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im powierzone. Ponadto pracownicy dążą do rozwoju, samokształcenia i rozszerzania zasobu wiedzy. Potrafią ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i produktywni. Aby przekonać się, czy pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Starannie przeprowadzona ocena pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-co-to-jest-zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych) (czytaj pełen artykuł) dostarcza przełożonemu informacji, nie tylko na temat pracownika, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony uwzględnia ogół jego zachowań podczas wykonywania zadań oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje kolegami z pracy – na ogół brana jest pod uwagę jego kultura osobista i zdolności interpersonalne. Ocena pracownika ma na celu motywowanie oraz pomoc pracownikom we właściwym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników oraz informacji zwrotnej, pracownik ma szansę skorygować negatywne zachowanie.

Czy ta tematyka zwróciła Twoją uwagę? Jeśli tak, to oprócz tego poza tym zobacz ofertę franczyza Tarnobrzeg, która odnosi się do omawianej kwestii, zatem na pewno także Cię zainteresuje.Zdarza się, że wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na stanowiska albo wskazują na brak zaangażowania pracownika, co może być przyczyną zwolnienia. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Wyróżnia się dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową. Ocena bieżąca to ocena nieformalna. Pracodawca może dokonywać jej codziennie podczas obserwacji sposobu wykonywania powierzonych pracownikowi zadań. Z kolei ocena okresowa to ocena sformalizowana i przeprowadzana zwykle raz lub dwa razy w roku. Ocena okresowa to główne narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone w toku działalności instytucji narzędzia. Procedury oceniania są jawne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników.

rachunki
Aby ocena pracowników mogła spełniać wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno bazować na wcześniej ustalonych zasadach. W związku z tym w wielu firmach i instytucjach wprowadzony został system oceny pracowników (ciekawy artykuł). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad ,które na siebie wpływają. W skład systemu oceny pracowników wchodzą następujące elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Głównym celem wprowadzenia systemu oceniania przez firmę jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby wysłanie ich na dodatkowe szkolenie.

W literaturze przedmiotu wyróżnić można różne typologie celów oceniania. Najczęściej wyróżnia się dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat jego pracy. Drugi służy do określenia drogi awansu, planowania dalszej kariery, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników przydaje się w dużych i małych instytucjach. Właściwie opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.
19/09/17, 07:06:08