Kilka słów odnośnie funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne deklarują w statucie (i nierzadko również w nazwie) w jakie instrumenty finansowe będą inwestować. Wybór tych instrumentów jest niezwykle istotny - wpływa na potencjalny zysk, który fundusz ma szansę wypracować oraz na ryzyko, które wiąże się z inwestycją w dany fundusz.


W nawiązaniu do powyższego przed wyborem konkretnego funduszu inwestor powinien poznać polITykę funduszu - w jakie instrumenty inwestuje, zbadać potencjalny zysk i ryzyko, dopasować dla siebie najbardziej odpowiedni fundusz bądź portfel funduszy.
Ogólne kryterium dotyczące zawartości portfela dzieli fundusze inwestycyjne na cztery grupy: pieniężne - fundusze inwestujące głównie w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne - inwestujące głównie w obligacje, fundusze mieszane - inwestujące w akcje i obligacje, fundusze akcji - w większości inwestycja w akcje - niezależny doradca finansowy warszawa.


fundusze inwestycyjne dla firm


Drugim istotnym kryterium podziału jest kryterium prawne jakie wynika z obowiązującej Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Według tych przepisów mamy do czynienia z podziałem funduszy w zależności od formy uczestnictwa - fundusze specjalistyczne otwarte, fundusze otwarte oraz zamknięte. Najbardziej popularne z wymienionych to FIO, czyli otwarte fundusze inwestycyjne (dedykowane są właściwie do wszystkich inwestorów). Inwestor wpłacający pieniądze do tego typu funduszu dostaje w zamian tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa, w które mogą lokować opisane są w Art. 93 Ustawy. Taki fundusz zbywa jednostki uczestnictwa, jakie stanowią prawo udziału w aktywach netto funduszu oraz odkupuje je na żądanie uczestnika funduszu - otwarte fundusze inwestycyjne. W praktyce każdy może zostać uczestnikiem funduszu otwartego. Tego rodzaju fundusze mogą być zatem wykorzystywane jako fundusze inwestycyjne dla firm.
Podwyższenie kaPITału poprzez fundusz inwestycyjny to chętnie wykorzystywane przez przedsiębiorców źródło finansowania - bardziej dostępne niż giełda i zapewniające większe możliwości niż kredyt.
17/12/28, 07:25:01