Kilka słów odnośnie funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne deklarują w statucie (i nierzadko również w nazwie) w jakie instrumenty finansowe będą inwestować. Wybór tych instrumentów jest niezwykle istotny - wpływa na potencjalny zysk, który fundusz ma szansę wypracować oraz na ryzyko, które wiąże się z inwestycją w dany fundusz.


W nawiązaniu do powyższego przed wyborem konkretnego funduszu inwestor powinien poznać polITykę funduszu - w jakie instrumenty inwestuje, zbadać potencjalny zysk i ryzyko, dopasować dla siebie najbardziej odpowiedni fundusz bądź portfel funduszy.
Ogólne kryterium dotyczące zawartości portfela dzieli fundusze inwestycyjne na cztery grupy: pieniężne - fundusze inwestujące głównie w papiery rynku pieniężnego, fundusze dłużne - inwestujące głównie w obligacje, fundusze mieszane - inwestujące w akcje i obligacje, fundusze akcji - w większości inwestycja w akcje - niezależny doradca finansowy warszawa.


fundusze inwestycyjne dla firm


Drugim istotnym kryterium podziału jest kryterium prawne jakie wynika z obowiązującej Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Według tych przepisów mamy do czynienia z podziałem funduszy w zależności od formy uczestnictwa - fundusze specjalistyczne otwarte, fundusze otwarte oraz zamknięte. Najbardziej popularne z wymienionych to FIO, czyli otwarte fundusze inwestycyjne (dedykowane są właściwie do wszystkich inwestorów). Inwestor wpłacający pieniądze do tego typu funduszu dostaje w zamian tytuł nazywany jednostką uczestnictwa. Aktywa, w które mogą lokować opisane są w Art. 93 Ustawy. Taki fundusz zbywa jednostki uczestnictwa, jakie stanowią prawo udziału w aktywach netto funduszu oraz odkupuje je na żądanie uczestnika funduszu - otwarte fundusze inwestycyjne. W praktyce każdy może zostać uczestnikiem funduszu otwartego. Tego rodzaju fundusze mogą być zatem wykorzystywane jako fundusze inwestycyjne dla firm.


1 2