Prawo pracy

Prawo pracy to dział prawa, który odnosi się do stosunków pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz obejmuje przepisy odnoszące się do organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych, a także udziału pracowniczego i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.
Strona stawia sobie za cel upowszechnianie informacji dla wszystkich osób, które zawodowo zajmują się tematami będącymi zakresem takiego działu prawa, jakim jest prawo pracy.

biuro
Podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie prawa i obowiązki stron stosunku pracy jest Kodeks pracy. Kodeks pracy definiuje prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Pracownikiem jest osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, nawet bez osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, pod warunkiem, że zatrudnia ona pracowników. Regulacje dotyczące praw i obowiązków podmiotów stosunku pracy występują jednak nie tylko w kodeksie, ale także w dodatkowych aktach prawnych, które na ogół posiadają albo zwrócenie prosto do odpowiednich przepisów kodeksu pracy, albo stanowią, że przepisy kodeksu mają zastosowanie do spraw uregulowanych innymi przepisami.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonania wyznaczonej pracy. Zaprzestanie zaś umowy o pracę następuje na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem czasu wypowiedzenia (wypowiedzenie umowy o pracę), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), z końcem czasu, na który była zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Masz chęć zgłębić więcej na ten wątek? To bardzo dobrze, gdyż pod linkiem jak obliczyć pensję netto znajdziesz interesujące informacje, które Cię zaabsorbują.Więcej treści

Odzyskiwanie długów można wykonywać należycie z normami prawa

Długi przy kredycie
Egzekwowanie finansów od płatnika, jest przeprowadzane w dzisiejszych czasach przez profesjonalnych przedstawicieli windykacji, jacy mają niezbędne uprawnienia i umiejętności, do przeprowadzania rozmaitych działań, by ich rezultat był odpowiedni, a więc, żeby zdobyć pieniądze od dłużnika.


praca
Zgodnie z art. 104 Kodeksu pracy organizację i porządek pracy oraz wiążące się z tym prawa i obowiązki ustala regulamin pracy. Regulamin pracy drobiazgowo ustala prawa i obowiązki pracowników. Regulamin pracy wdrażany jest w życie kiedy miną 2 tygodnie od dnia upublicznienia go pracownikom, w sposób wyznaczony u danego pracodawcy, a powinnością pracodawcy jest zaznajomienie z nim pracownika przed 1 dniem pracy.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone pisemnie. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca powinien dać pracownikowi świadectwo pracy. Jest to zgodne z art. 97.§1 Kodeksu pracy, który stanowi, że w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca obowiązany jest jak najszybciej wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wręczenie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo pracy wydawane jest na piśmie.
Dodane przez: B.S.
22/01/11, 07:01:10