A Ty myślisz o swojej emeryturze?

Zadbaj o rodziców na emeryturze
Świadczenia emerytalne to rodzaj bezpieczeństwa na przyszłość o charakterze ekwiwalentu pieniężnego dla starszych osób, które nie mogą wykonywać już pracy zarobkowej. Wiele lat temu mówiono o niej renta starcza.

System emerytalny w formie, jaką znamy obecnie, powstał w 1880 roku. Wprowadził go kanclerz Otto von Bismarck, aby zdobyć poparcie klasy robotniczej dla swojej partii. Była to gwarantowana przez kraj emerytura dla wszystkich pracowników mających ubezpieczenie, którzy skończyli 70 lat. Emerytury zmieniały się przez ten czas i obecnie emerytura w Polsce składa się z 3 filarów: I filar – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez zus, II filar – Otwarty fundusz emerytalny (w skrócie OFE), III filar – np. Indywidualne konto emerytalne (w skrócie IKE).

Przed korzystaniem z prawa do emerytury, jeśli dana osoba straci pracę, może starać się o tzw. świadczenia przedemerytalne. Świadczenia przedemerytalne uzyskuje się między innymi, wtedy gdy człowiek traci pracę w wieku minimum 56 lat – dla kobiety oraz 61 lat – mężczyzna oraz posiada przedział wiekowy uprawniający do emerytury, który wynosi min20 lat - kobiety i 25 lat - mężczyźni. Jeśli przedział czasowy uprawniający do emerytury jest dłuższy, to wiek utraty pracy również się obniża. Strata pracy powinna wynikać z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Dodatkowo osoba starająca się o świadczenia przedemerytalne musi spełniać dodatkowo następujące kryteria: przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych, cały czas jest zarejestrowana w ewidencji Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, w okresie brania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia właściwe zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, złoży podanie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Gdy utracona zostaje renta, pobierana w ciągłości od 5 lat, to także można złożyć wniosek o świadczenia przedemerytalne.

Gdy człowiek z jakiegoś powodu charakteryzuje się tymczasową lub ciągłą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej, to może starać się o świadczenia pieniężne wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Takie świadczenie nazywa się renta. Renta dzieli się na różne rodzaje: renta inwalidzka, renta rodzinna, renta socjalna. Renta rodzinna to taki rodzaj renty, który przysługuje członkom rodziny osoby nieżyjącej, która była ubezpieczona i miała w chwili odejścia ze świata prawo do emerytury lub świadczeń przedemerytalnych. Oprócz wdowy prawo do brania świadczenia, jakim jest renta rodzinna mają dzieci adoptowane, jak również wnuki.
zasiłek (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-okres-wypowiedzenia-umowy-o-prace)
18/07/12, 10:41:03